ජීවනෝපාය ජීවනාලිය කරගැනීම
Tue 25 April 2017

ගොඩදෙනෙක් "රාජකාරිය දේවකාරිය" කරගෙන තියෙනවනෙ. මාත් ඒ වගේ කෙනෙක්. ජීවිතේ මොන මොන කරදර තිබුනත් මාසෙ අන්තිමට පඩිය හරි හම්බවෙනවනෙ කියාගෙන …

Retaining
Tue 28 March 2017

There was a really interesting YC blog post titled "Ask a Female Engineer: How Can Managers Help Retain Technical Women on Their Team?", which asks a panel of female technical employees on reasons they left jobs or in some cases even change their career paths.

I believe it has some …

February
Sun 19 February 2017

So this is February

And what have you done?

Another year's started

No strategic planning was begun

Is that how the song goes?

I finally left my job of a few months over four years and am currently in the twilight zone (?) or whatever they call it.

I also did …

දෙසැම්බර්
Sun 04 December 2016

ලියන්නද දේවල් නැත්තෙ, ලියන්න වචනනම් ගලන්නෙ හැබැයි ඉඩෝරෙට වතුර කැපුවාම කරාමෙන් එන වතුර බින්දු වගේ.

ගියමාසෙ මම ලිව්වෙ design හුට පටයක් ගැන. එව …

November
Mon 07 November 2016

With any sufficiently complex system, a major overhaul always creates more problems than it solves; there's enough and more "case studies" of the type you read about in Software Engineering to back it up. Things that were fixed over years and countless late night hacking sessions and painstaking iterations break …


Built using Pelican.