සමාජ ජාල ඇත්තටම අවුල්ද?
Thu 25 May 2017

අද ෆේස්බුක් ගිනුමක් නැතිකෙනෙක් බෙහෙතකටවත් හොයාගන්න අමාරුයි. මේ බ්ලොග් එක කියවන ඔය ඇත්තොනම් ඊටත් එහා ගිය නානාප්‍රකාර සමාජ ජාල ගොඩක ඉන …

Retaining
Tue 28 March 2017

There was a really interesting YC blog post titled "Ask a Female Engineer: How Can Managers Help Retain Technical Women on Their Team?", which asks a panel of female technical employees on reasons they left jobs or in some cases even change their career paths.

I believe it has some …

Links: March 06
Mon 06 March 2017

Patrio Posts about links are the last refuge of a scoundrel.

Before we get underway, a status update:

The number of lines of code I've written in the last 26 days (since I stopped going to work) is 0, not counting some late night shenanigans where I thought typing some …

Wanda
Thu 23 February 2017

"What happened, BoJack?"

"Same thing that always happens. You didn't know me, then you fell in love with me, and now you know me."

February
Sun 19 February 2017

So this is February

And what have you done?

Another year's started

No strategic planning was begun

Is that how the song goes?

I finally left my job of a few months over four years and am currently in the twilight zone (?) or whatever they call it.

I also did …


Built using Pelican.