සමාජ ජාල ඇත්තටම අවුල්ද?
Thu 25 May 2017

අද ෆේස්බුක් ගිනුමක් නැතිකෙනෙක් බෙහෙතකටවත් හොයාගන්න අමාරුයි. මේ බ්ලොග් එක කියවන ඔය ඇත්තොනම් ඊටත් එහා ගිය නානාප්‍රකාර සමාජ ජාල ගොඩක ඉන …

Retaining
Tue 28 March 2017

There was a really interesting YC blog post titled "Ask a Female Engineer: How Can Managers Help Retain Technical Women on Their Team?", which asks a panel of female technical employees on reasons they left jobs or in some cases even change their career paths.

I believe it has some …

අභය ලිබ්රේ වලට මාරු වීම
Sat 15 October 2016

Abhaya Libre

දැං මේ බ්ලොග් එකේ අන්තර්ගතයට (සිංහල හා ලතින් අකුරු සඳහා) සම්පූර්ණයෙන්ම යොදාගන්නෙ අභය ලිබ්රේ අකුරු මුහුණතයි. ප්‍රවීන අකුරු මෝස්තර නිර්මාණ ශිල …

Somawathiya, September 2016
Mon 19 September 2016

Somawathiya

Shot in the early morning light.

The UNP at 70
Sun 11 September 2016

The Elephant

The United National Party turned 70 this week. I thought I'd take a look at their electoral record, for funsies.

The data for this (short) analysis was sourced from Wikipedia. That data was in turn sourced from Department of Elections PDF files. I didn't cross-check the numbers because this is …


Built using Pelican.