සමාජ ජාල ඇත්තටම අවුල්ද?
Thu 25 May 2017

අද ෆේස්බුක් ගිනුමක් නැතිකෙනෙක් බෙහෙතකටවත් හොයාගන්න අමාරුයි. මේ බ්ලොග් එක කියවන ඔය ඇත්තොනම් ඊටත් එහා ගිය නානාප්‍රකාර සමාජ ජාල ගොඩක ඉන …

Retaining
Tue 28 March 2017

There was a really interesting YC blog post titled "Ask a Female Engineer: How Can Managers Help Retain Technical Women on Their Team?", which asks a panel of female technical employees on reasons they left jobs or in some cases even change their career paths.

I believe it has some …

Animal Crackers
Sun 19 March 2017

Animal Crackers by Richard de Zoysa

Thimal is making me read Richard de Zoysa's work.

Back when the dictator in chief cared about what was written in English about the government, and dissent was treated with abduction, torture and a gunshot to the back of the head (if you were lucky), de Zoysa stood for …

The UNP at 70
Sun 11 September 2016

The Elephant

The United National Party turned 70 this week. I thought I'd take a look at their electoral record, for funsies.

The data for this (short) analysis was sourced from Wikipedia. That data was in turn sourced from Department of Elections PDF files. I didn't cross-check the numbers because this is …

Thoughts On Free Education
Sat 03 September 2016

6 Percenters

Disclaimer: I did my undergraduate studies at a private fee-levying university in Sri Lanka.

The above disclaimer reflects my natural sympathies in this fight. It was easy to support the private university cause, simply because:

  1. Not everyone can get into state universities (in the academic year 2013, only 16.5 …


Built using Pelican.