ජීවනෝපාය ජීවනාලිය කරගැනීම
Tue 25 April 2017

ගොඩදෙනෙක් "රාජකාරිය දේවකාරිය" කරගෙන තියෙනවනෙ. මාත් ඒ වගේ කෙනෙක්. ජීවිතේ මොන මොන කරදර තිබුනත් මාසෙ අන්තිමට පඩිය හරි හම්බවෙනවනෙ කියාගෙන …

Retaining
Tue 28 March 2017

There was a really interesting YC blog post titled "Ask a Female Engineer: How Can Managers Help Retain Technical Women on Their Team?", which asks a panel of female technical employees on reasons they left jobs or in some cases even change their career paths.

I believe it has some …

Animal Crackers
Sun 19 March 2017

Animal Crackers by Richard de Zoysa

Thimal is making me read Richard de Zoysa's work.

Back when the dictator in chief cared about what was written in English about the government, and dissent was treated with abduction, torture and a gunshot to the back of the head (if you were lucky), de Zoysa stood for …

It's Alllive!
Sun 12 March 2017

It takes ages to run, isn't optimized at all (bad by even my standards - it queries sqlite for the same value over and over again in a single loop), runs off basic TF-IDF and nothing fancier, and fails to make obvious connections (as the screenshot below illustrates).

I feel nervous …

Links: March 06
Mon 06 March 2017

Patrio Posts about links are the last refuge of a scoundrel.

Before we get underway, a status update:

The number of lines of code I've written in the last 26 days (since I stopped going to work) is 0, not counting some late night shenanigans where I thought typing some …


Built using Pelican.