ජීවනෝපාය ජීවනාලිය කරගැනීම
Tue 25 April 2017

ගොඩදෙනෙක් "රාජකාරිය දේවකාරිය" කරගෙන තියෙනවනෙ. මාත් ඒ වගේ කෙනෙක්. ජීවිතේ මොන මොන කරදර තිබුනත් මාසෙ අන්තිමට පඩිය හරි හම්බවෙනවනෙ කියාගෙන …

It's Alllive!
Sun 12 March 2017

It takes ages to run, isn't optimized at all (bad by even my standards - it queries sqlite for the same value over and over again in a single loop), runs off basic TF-IDF and nothing fancier, and fails to make obvious connections (as the screenshot below illustrates).

I feel nervous …

February
Sun 19 February 2017

So this is February

And what have you done?

Another year's started

No strategic planning was begun

Is that how the song goes?

I finally left my job of a few months over four years and am currently in the twilight zone (?) or whatever they call it.

I also did …

Thoughts On Free Education
Sat 03 September 2016

6 Percenters

Disclaimer: I did my undergraduate studies at a private fee-levying university in Sri Lanka.

The above disclaimer reflects my natural sympathies in this fight. It was easy to support the private university cause, simply because:

  1. Not everyone can get into state universities (in the academic year 2013, only 16.5 …

And So It Began
Sun 21 August 2016

Backprop

Neural Networks exam in a week!

Today's AA exam went much better than expected, given how little I studied for it. That kinda thing totally incentivises the wrong kind of behaviour.

What to do. I'll start with the (overdue) assignments and try to understand as much of the mind-boggling math …


Built using Pelican.