අභය ලිබ්රේ වලට මාරු වීම
Sat 15 October 2016

Abhaya Libre

දැං මේ බ්ලොග් එකේ අන්තර්ගතයට (සිංහල හා ලතින් අකුරු සඳහා) සම්පූර්ණයෙන්ම යොදාගන්නෙ අභය ලිබ්රේ අකුරු මුහුණතයි. ප්‍රවීන අකුරු මෝස්තර නිර්මාණ ශිල …

Me IRL
Tue 27 September 2016

Lightsaber Jan

Done using the usual process. Pencil on paper, inked with an Atlas Chooty Gel, and photographed.

Lightsaber Jan Drawing

It's then cleaned up in GIMP, and traced into a vector in Inkscape, resulting in an outline:

Lightsaber Jan Outline

Then reimported into GIMP, coloured, and highlights and shadows added.

I've done a Luke and switched from …

Sweet Lime?
Sun 04 September 2016

Sweet Lime?

Sweet Lime?

So much love for this film, and for Rita.

Quick poster I'd probably regret later
Wed 24 August 2016

Sapiosexual

Quick, dirty, and thrown together in a couple of minutes. NOT aimed at anyone or any gender, okay? 😜

Brain vector by Clockwise, via Noun Project.


Built using Pelican.