අල්පේච්ඡතාව
Thu 04 May 2017

හිස්‌ අහසේ සරණ විහඟෙක්‌ සේ

භික්‍ෂුව බහු භාණ්‌ඩික නොවිය යුතුයි. යම් දිසාවකට යන කල්හි පාසිවුරු, ඇතිරිලි, තෙල්, සකුරු ආදී බොහෝ උපකරණ පොදි බැද ම …

ජීවනෝපාය ජීවනාලිය කරගැනීම
Tue 25 April 2017

ගොඩදෙනෙක් "රාජකාරිය දේවකාරිය" කරගෙන තියෙනවනෙ. මාත් ඒ වගේ කෙනෙක්. ජීවිතේ මොන මොන කරදර තිබුනත් මාසෙ අන්තිමට පඩිය හරි හම්බවෙනවනෙ කියාගෙන …

Animal Crackers
Sun 19 March 2017

Animal Crackers by Richard de Zoysa

Thimal is making me read Richard de Zoysa's work.

Back when the dictator in chief cared about what was written in English about the government, and dissent was treated with abduction, torture and a gunshot to the back of the head (if you were lucky), de Zoysa stood for …

It's Alllive!
Sun 12 March 2017

It takes ages to run, isn't optimized at all (bad by even my standards - it queries sqlite for the same value over and over again in a single loop), runs off basic TF-IDF and nothing fancier, and fails to make obvious connections (as the screenshot below illustrates).

I feel nervous …

Wanda
Thu 23 February 2017

"What happened, BoJack?"

"Same thing that always happens. You didn't know me, then you fell in love with me, and now you know me."


Built using Pelican.