...

විපතෙහි සැපතෙහි

නොසැළෙයි නොතැවෙයි

අටලෝ දම හුරු හෙළයා


Built using Pelican.